Juridik // Legal

Det kommer att finnas jurister på plats på Folk mot fossilgas för att ge juridisk information och svara på eventuella juridiska frågor. Det kommer även att finnas gatujurister som kommer att röra sig under lördagen för att svara på eventuella frågor. Ring till det solnummer (solidaritetsnummer) som kommer att spridas innan aktionen om du ser någon bli omhändertagen av polisen eller om du skulle bli det själv.

Information om hur du kan nå juristerna och gatujuristerna kommer du kunna få:

  • Under våra haffaworkshops på fredagseftermiddagen
  • Under aktionsplenum på fredagen, dvs kl 17-19 (eller kortversionen kl 21-22)
  • I infotältet där juristgruppen kommer att finnas under hela helgen

Det kommer även att finnas så kallade haffakort med grundläggande information om dina rättigheter att ta i infotältet samt här på hemsidan.

Vanliga frågor

Här kan du läsa en kortfattad sammanställning av vanliga juridiska frågor som kan uppstå kring de lagar som gäller kring demonstationer och kring polisen.

Behöver jag visa ID? Vad händer om jag har med ID/inte har med ID?

Du behöver inte uppge din identitet. Polisen får inte t.ex. omhänderta dig och ta med dig till polisstationen för att få reda på din identitet. För att kunna göra det krävs lagstöd, detta kan vara att det finns särskild anledning att anta att en person är efterspanad eller efterlyst för brott. I sådana fall så kan du hållas i först 6 timmar vilket sedan kan förlängas med 6 timmar om det är av synnerlig vikt att identifiera dig.

Om polisen avlägsnar eller omhändertar dig från platsen med stöd av PL13 eller griper dig på grund av brott får polisen visitera dig för att få reda på din identitet.

Om du ej är svensk medborgare:

Om du är medborgare i ett Schengenland så måste du kunna visa ID.
Medborgare från övriga länder måste kunna visa pass.

Hur länge kan polisen hålla mig?

För att besvara denna fråga går vi igenom “Avvisa, avlägsna, omhänderta” och “Gripa, anhålla, häkta”:

Avvisa, avlägsna, omhänderta (om någon stör allmänna ordningen eller hotar att göra det)

Polisen får enligt polislagen 13§ avvisa, avlägsna eller omhänderta den som stör den allmänna ordningen eller utgör fara för denna.

Avvisa från platsen = polisen ger order om att lämna platsen

Avlägsna från platsen = polisen för bort dig från platsen. Du kan bli visiterad för att ta reda på vem du är eller om du har vapen eller andra farliga föremål på dig.

Bild från Fossilgasfällans aktion den 1 december 2018

Omhändertagande = Polisen för bort dig från platsen, till en polisstation eller annan plats. Du har rätt att få reda på varför du blir omhändertagen. Du kan hållas frihetsberövad som mest 6 timmar från omhändertagandet, men ska släppas direkt efter eventuellt förhör. Tiden räknas inte från t.ex. när du anländer till polisstationen utan direkt från att polisen tar dig.  

Du kan bli visiterad för att ta reda på vem du är eller om du har vapen eller andra farliga föremål på dig.

Utvidgat avlägsnande (s.k.bussning) = Polisen har möjlighet att avlägsna en hel grupp om en folkmassa anses störa den allmänna ordningen (PL 13c§). Oftast gör de det genom att sätta gruppen på en buss och köra iväg den från platsen och släppa av på en annan plats längre från där störningen har skett. De måste släppa gruppen efter 2 timmar.

Gripa, anhålla, häkta (om någon är misstänkt för brott):

Gripande, anhållning och häktning blir aktuellt först om en person är misstänkt för brott, till skillnad från avvisande, avlägsnande och omhändertagande.

Gripa
Du kan hållas som mest 6 timmar utan att bli anhållen, t.ex. för förhör. Du har rätt att veta varför du är gripen, alltså vilket brott du är misstänkt för och på vilka grunder. Beslutet att gripa en person fattas av polis.

Anhålla
Du kan vara anhållen som mest tre dagar innan du måste släppas eller häktas. Beslut om häktning fattas av en domstol och beslutet att anhålla ska fattas av en åklagare.

Häkta
Det behövs skäl för att hållas häktad, till exempel att du antas fly eller förstöra bevisning/försvåra utredningen. Beslutet att häkta tas av domstol och ska omprövas av domstolen var 14e dag. Att inte ha svenskt medborgarskap eller tillstånd att vistas i Sverige kan tolkas som “flyktrisk” och ge större risk att häktas. Häktning kan då ske oberoende av brottets straffskala. Detsamma gäller om en misstänkt vägrar uppge sin identitet. 

Förhör

Du har ingen skyldighet att svara på frågor eller prata i förhör. Om du är gripen på grund av misstanke om brott så har du rätt att kräva att få veta på vilka grunder du är misstänkt och för vad och blir du anhållen har du rätt att kräva en försvarsadvokat som är närvarande vid förhör. 

Polisen får under förhör inte hota dig och den som förhör dig kan inte fatta beslut om straffets längd eller utlova lägre straff om du erkänner. Igen: Du har rätt att vara tyst. Du har ingen skyldighet att hjälpa polisen i utredningen, bevisbördan ligger hos polisen och staten att visa att du är skyldig. 

Förhören nedtecknas i förhörsprotokoll. Om åtal väcks så blir förundersökningen och därmed allt du har sagt offentligt och kan begäras ut av vem som helst.

Det du säger i förhör kan påverka andra än dig själv, även om du bara pratar om dig själv så kan det hjälpa till i utredningen av andra personer genom t.ex. uteslutningsmetoden.

Ohörsamhet mot ordningsmakten

Böter eller fängelse högst 6 månader

Om du t.ex. inte lyder en polis befallning att gå från platsen under en demonstration eller sittblockad.

Våldsamt motstånd

Böter eller fängelse högst 6 månader.

Att hindra någon i myndighetsutövning eller sätta sig till motvärn. Det kan till exempel vara att försöka undvika att bli gripen eller omhändertagen. Det kan räknas som våldsamt motstånd att kroka arm med varandra i en blockad och inte släppa när polisen försöker avlägsna aktivister. Det krävs inte fysiskt våld, men någon form av “fysisk kraftutveckling.”

Vid ytterligare juridiska frågor innan eller efter 6-8 september: maila till juridik_folkmotfossilgas@protonmail.com

In English

There will be a legal team available to answer questions and for legal support during the weekend 6-8 september. You can find us in the infotent or talk to us during the legal workshop on friday at the campsite. We will be on the streets during saturday, look for the legal wests or you can reach us on the solidarity number that will be spread before the action. For questions you can reach us at the following email adress: juridik_folkmotfossilgas@protonmail.com

More legal information in English will be posted on the website shortly and be available in the infotent when you arrive at the camp.

Photo from Fossilgasfällan’s action on December 1st, 2018